सार्बजनिक खरिद नियमावलीहरु


सार्वजनिक खरिद (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८

सार्वजनिक खरिद नियमावली (दशौं संशोधन) २०७७

सार्वजनिक खरिदनवौ संशोधन नियमावली

सार्वजनि खरिद (आठौ संशोधन) नियमावली, २०७६

सार्वजनिक खरिद नियमावली सातौं संशोधन, २०७६-2

सार्वजनिक खरिदछैंठौं संशोधन नियमावली, २०७५ (1)